Budowa modelowej ścieżki dydaktycznej i odtworzenie historycznej kładki spacerowej w rezerwacie Dolina rzeki Wałszy.

Finansowanie projektu

wartość projektu 1,9 mln PLN

dofinansowanie UE 1,3 mln PLN

dofinansowanie NFOŚiGW 0,2 mln PLN

 

Projekt : Budowa modelowej ścieżki dydaktycznej i odtworzenie historycznej kładki spacerowej w rezerwacie Dolina rzeki Wałszy uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej

Konkurs: 5.1.3 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczaniu obszarów przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów

czas realizacji: 2007.10.30 – 2011.10.30


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko