Budowa modelowej ścieżki dydaktycznej i odtworzenie historycznej kładki spacerowej w rezerwacie Dolina rzeki Wałszy.

Informacje o projekcie

Celem projektu jest zabezpieczenie przed niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych i stanowisk roślin i zwierząt,   rozbudzanie potrzeb poznawczych turystów i zwracanie ich uwagi na różnorodność otaczającego świata, kształtowanie prawidłowych postawy wobec środowiska przyrodniczego.

Aby zrealizować ten cel „zkanalizowano” ruch turystyczny na  zmodrnizowanej ścieżce dydaktycznej o  długości 6 km. Szlak „Czarci jar” prowadzi wzdłuż przełomowego odcinka rzeki Wałszy o brzegach porośniętych lasem. Początek ścieżki znajduje się pod ruinami zamku w Pieniężnie i wiedzie przez las wzdłuż prawego brzegu rzeki do kapliczki księży Werbistów. Od kapliczki wschodnim brzegiem Wałszy prowadzi z powrotem do Pieniężna. Modernizacja ścieżki polegała na odpowiednim oznakowaniu szlaków: pieszego,  i Kopernikowskiego, wyposażeniu w kosze na śmieci, toalety, ławki, barierki zabezpieczające, kładki i przejścia w miejscach trudnodostępnych i niebezpiecznych , tablice zarówno informacyjne jak i gatunkowe oraz wszelką infrastrukturę turystczną. Ponadto  przystosowano parking i fragment trasy dla niepełnosprawnych, wybudowano ciągi piesze, odbudowano historyczną kładkę na rzece Wałszy, zbudowano wiatę edukacyjną oraz doposażono izbę edukacyjną w sprzęt multimedialny. Na polanie przy leśniczówce powstał Ogród zmysłów , który jest "chodnikiem" wyłożonym różnego rodzaju nawierzchnią (igliwie, piasek, żwir, szyszki etc.) umożliwiajacym odbiór bodźców zmysłowych poprzez szczególnie wrażliwe stopy. Posadowiono interaktywne tablice edukacyjne: Jakie to drzewo ?, Czyj to ślad ?, Jaki to ptak?, Odpady.

 Rezultaty projektu:

  • Zabezpieczenie cennych przyrodniczo stanowisk roślin i zwierząt na obszarze o powierzchni 220 ha
  • Dostosowanie ścieżki dydaktycznej o długości 6 km do standardów europejskich
  • Wybudowanie ciągów pieszych, kładek i przejść  w miejscach trudno dostępnych i niebezpiecznych
  • Wybudowanie wiaty edukacyjnej
  • Wyremontowanie wieży widokowej
  • Odtworzenie historycznej kładki przez WałszęDoposażenie izby edukacyjnej w sprzęt mulimedialny
  • Wyposażenie szlaku pieszego w infrastrukturę turystczną

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko